Straipsnis “Kauno diena”

Straipsnis “Kauno diena”

„Kur va­žiuo­ti, jei su­ge­do vai­ro trau­kė, lanks­tas ar įvo­rė?“ – daž­nai svars­to vai­ruo­to­jai. Į ofi­cia­lų ga­min­to­jo ser­vi­są – be­pro­tiš­kai bran­gu, į ne­ži­no­mą ga­ra­žiu­ką – ri­zi­kin­ga dėl pa­slau­gų ko­ky­bės. Dau­ge­liui kau­nie­čių at­sa­ky­mas pa­pras­tas ir aiš­kus – su­ki­te „Pas Vi­lių“.

Net tri­jo­se Kau­no vie­to­se ir Kau­no ra­jo­ne įsi­kū­rę au­to­mo­bi­lių ser­vi­so tink­lai tei­kia įvai­riau­sias pa­slau­gas. Čia ga­li­ma at­lik­ti va­žiuok­lės ir stab­džių sis­te­mos kom­piu­te­ri­nę pa­tik­rą ir re­mon­tą, pa­tik­rin­ti amor­ti­za­to­rius, su­re­mon­tuo­ti pa­ka­bą, at­lik­ti pa­dan­gų mon­ta­vi­mą, ra­tų su­ve­di­mą ir ba­lan­sa­vi­mą.

Pa­kal­bi­no­me vie­ną la­biau­siai pa­ty­ru­sių ser­vi­so meist­rų Al­gir­dą Lau­ri­nai­tį.

– Kiek me­tų dir­ba­te ser­vi­se „Pas Vi­lių“?

– Ser­vi­sas gy­vuo­ja jau dau­giau nei dvi­de­šimt me­tų, o aš ja­me dir­bu be­veik tiek pat – aš­tuo­nio­li­ka ar de­vy­nio­li­ka me­tų. Pa­tir­ties su­kaup­ta iš­ties daug. Apie tai liu­di­ja ir ne­nut­rūks­tan­tis klien­tų srau­tas. Pas mus lan­ko­si ne tik kau­nie­čiai. At­vyks­ta žmo­nės iš Kė­dai­nių, Šiau­lių, Vil­niaus ir ki­tų mies­tų.

– Kuo jū­sų ser­vi­sas ski­ria­si nuo gau­sy­bės ki­tų pa­na­šių įmo­nių?

– Jei kal­bė­tu­me apie pa­slau­gas, Kau­ne ma­žai kas už­sii­ma lanks­tų res­tau­ra­vi­mu. Mums tai įpras­ti­nis dar­bas. Daž­nai at­vyks­ta klien­tai, jau ap­si­lan­kę ki­tuo­se ser­vi­suo­se, ku­rių meist­rai ne­ra­do ge­di­mų, o žmo­gus jau­čia, kad kaž­kas jo au­to­mo­bi­ly­je ne taip, gir­di bil­de­sį ar pa­na­šiai. Ta­da va­žiuo­ja pas mus. Mes tu­ri­me tin­ka­mus, ko­ky­biš­kus įren­gi­nius, ku­rių pa­de­da­mi iš­spren­džia­me pro­ble­mas. Ži­no­ma, ge­ros stak­lės – dar ne vis­kas. Mū­sų pa­grin­di­nis tur­tas – žmo­nės. Mū­sų spe­cia­lis­tai ir pa­kon­sul­tuo­ja, ir pa­ta­ria, ir su­tvar­ko au­to­mo­bi­lį. Vi­siems sa­vo dar­bams su­tei­kia­me il­ga­lai­kes ga­ran­ti­jas.

– Va­žiuok­lė – vie­na pa­žei­džia­miau­sių au­to­mo­bi­lio sis­te­mos da­lių. Ar, vos iš­gir­dus bil­de­sį ar pa­ju­tus ki­tus va­žia­vi­mo ne­sklan­du­mus, bū­ti­na iš­kart su­kti į ser­vi­są?

– Kai ku­rie bil­dė­ji­mo gar­sai pa­vo­jaus ne­ke­lia, tik dis­kom­for­tą, ta­čiau jei, pa­vyz­džiui, bil­da lanks­tas, jis ga­li ele­men­ta­riai iš­si­mau­ti. Bū­na, kad klien­tas at­va­žiuo­ja į ser­vi­są, o mes ste­bi­mės, kaip jis dar ne­pa­me­tė ra­tų. Tad dels­ti ne­rei­kė­tų. Ge­riau­sia, pa­ste­bė­jus bet ko­kį va­žia­vi­mo ne­sklan­du­mą, už­suk­ti pas mus. Mes tik­rai pa­tar­si­me, ką keis­ti bū­ti­na, o kas ga­li pa­lauk­ti. Juo­lab kad ir kai­nos mū­sų ser­vi­se – vie­nos že­miau­sių vi­sa­me mies­te, o nuo­la­ti­niams klien­tams dar ir pri­tai­ko­me nuo­lai­das. Meist­rų tu­ri­me pa­kan­ka­mai, to­dėl sten­gia­mės, kad au­to­mo­bi­lis bū­tų su­tvar­ky­tas kuo grei­čiau. Ver­ti­na­me ne tik sa­vo, bet ir klien­tų lai­ką.

http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/sugedus-automobiliui-pagalba-siulo-servisas-pas-viliu-770075